Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat zijn onze producten en diensten
Coaching
Counseling
carriere advies
Re=integratie
Right placement
Mentoring
Therapie
Training

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Therapie (tijdelijk niet beschikbaar, bel of mail voor de mogelijkheden)

Er zijn verwarrend veel soorten psychotherapie en counseling. De ene vorm gaat over het menselijk gedrag terwijl een andere de denkprocessen het meest belangrijk vindt. Een derde groep begint bij voorkeur bij het lichamelijke en emotionele werkt van daar uit naar de rest van de persoon. Een vierde groep tenslotte zoekt het vooral in de interne dynamische processen. De juíste therapie bestaat niet, evenmin als de beste of de meest succesvolle. In het algemeen werken die vormen van therapie die passen bij de client en soms allemaal een beetje. De verschillende visies zijn allen even mooi en kunnen veel betekenen voor de mens. Maar ruimdenkend zijn Nederlanders niet. Er is niet veel ruimte voor verscheidenheid. Het lastige in Nederland is dat terwijl het land zichzelf altijd nadrukkelijk verkoopt als zo makkelijk en ruimdenkend, het in de kern zo behoudend is, met een afkeer van alles wat buiten het geaccepteerde en bekende valt. Conformisme viert hier hoogtij en helemaal op het gebied van de gezondheidszorg en hulpverlening..

Selectie

De selectie hieronder bestaat uit min of meer breed geaccepteerde vormen van psychotherapie en counseling. Ze hebben alle hun sterke en minder sterke kanten. De meeste bestaan in hun pure vorm niet meer. Side by Side past de verschillende methodes toe daar waar behoefte bestaat voor de client. Wij hebben geen standaard repertoire maar zetten in waar op dat moment bij de specifieke client nodig is..

Cliëntgerichte psychotherapie en counseling

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen. In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen. Bron: Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie.

Cognitieve therapie

Veel gebruikte therapievorm. Door middel van praten, vragen stellen en feedback geven door de therapeut verkrijgt de cliënt inzicht in zijn denkschema's. Deze schema's vormen de basis voor zijn gedrag. Door inzicht en training leert de cliënt andere schema's te gebruiken. Een richting binnen de cognitieve therapie gebruikt ook graag psychologische tests.

Directieve Therapie

Het geven van directieven (aanwijzingen) door de therapeut is een van de belangrijke kenmerken van directieve therapie evenals de grote actiegerichtheid en het werken aan concrete doelen. Directieve therapie probeert in een beperkt aantal gesprekken op een praktische manier psychische klachten aan te pakken.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een vorm van therapie die gericht is op het concreet laten uitdoven van angst ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen. EMDR bestaat sinds het begin van de jaren negentig en is populair. De methode kent voor- en tegenstanders.

Existentiële counseling en psychotherapie

In existentiële counseling of therapie kijk je naar hoe je je verhoudt tot je bestaan op een manier die recht doet aan wat je wil en kan. Het uitgangspunt is dat het leven eindig, onvoorspelbaar en in essentie zonder zin is en dat je in je leven tegenover tal van dilemma's komt te staan die je enkel op basis van morele keuzes kunt oplossen. Existentiële therapie is geen makkelijke vorm van therapie, wel een hele brede en rijke. Ze is geworteld in de Europese existentiële filosofie.

Gedragstherapie

Gedragstherapeuten gaan ervan uit dat alle gedrag, gewenst of ongewenst, aangeleerd is en dat je het daarom - als je dit wilt - ook weer kunt veranderen. Kenmerkend bij deze vorm van therapie is ook dat je het gedrag als het ware een beetje los koppelt van eventuele emoties en onderliggende interne problemen: het gedrag wordt als iets zelfstandigs gezien. Gedragstherapie is een van de breedst geaccepteerde vormen van psychotherapie. De werking ervan is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en aangetoond. Het is een van de weinige therapievormen waarbij wat de therapeut doet goed te standaardiseren valt. Ze stellen dat juist de interne conflicten en de emoties die iemand ervaart, het vervelende gedrag oproepen. Je moet je daarom, vinden ze, op die interne conflicten en de bijbehorende emoties richten. Wanneer die zijn opgelost, verandert het gedrag vanzelf.

Gestalttherapie

Volgens de Gestalttherapie worden psychische klachten veroorzaakt door een splitsing in de Gestalten, de gehelen, die geest en lichaam, of een individu en zijn omgeving met elkaar verenigen. Angst is daarbij een uiting van de strijd van het organisme om eenwording, vergelijkbaar met plankenkoorts, en niet, zoals in de klassieke psychoanalyse, een interne reactie op een (mogelijk) gevaar. Een belangrijk grondregel binnen de Gestalttherapie is het hier-en-nu principe. Dat wil zeggen dat de focus in de therapie gericht is op het nu, op wat dit moment speelt binnen persoon en interactie, en op het hoe en wat in plaats van het waarom. Gestalttherapie streeft naar een intense beleving van, en gewaarwording van de onmiddellijke situatie en ziet daar de kern voor verandering.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische,emotionele, sociale en lichamelijke klachten. Voor sportprestatieverbetering wordt het als een succesvolle methode ervaren. De patiënt wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk verbale communicatie in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle over zichzelf. De gedachte achter hypnotherapie is dat de patiënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn dan in het dagelijks leven mogelijk is omdat het rationele bewustzijn dat belemmert. Door contact met onbewuste gevoelens en ideeën krijgt de patiënt (meer) inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden. Met de verkregen informatie zou een proces van genezing in gang gezet kunnen worden. Volgens hypnotherapeuten zijn er geen speciale eigenschappen nodig om onder hypnose te kunnen raken en is deze behandelingmethode voor vrijwel iedereen geschikt, maar in het algemeen wordt hypnotherapie niet toegepast bij psychotische en ernstig depressieve patiënten Hypnotherapie bereikt een gewenste verandering in gedrag, gevoel en denken. Via een ontspannen toestand, lichte trance krijgt u toegang tot uw onbewuste en is de client beter in staat greep te kfrijgen op onbewuste processen. De hypnotherapeut helpt dmv vragen, opmerkingen, metaforen een omgeving te scheppen waarin interne hulpbronnen bereikt kunnen worden.

Integratieve psychotherapie

De integratieve psychotherapie stelt de cliënt en zijn klacht centraal en maakt op basis daarvan een integraal behandelplan. Integratieve psychotherapie bestaat uit verschillende behandelvoren. Van alle therapieën iets. behandeling bestaat uit delen van verschillende behandelvormen die geïntegreerd zijn tot een nieuwe, persoonlijke therapie.

Lichaamswerk

Uitgangspunt hierbij is dat psychische problemen (zoals bijvoorbeeld stress en gevoelsklachten) zich vaak makkelijker laten behandelen als je het gevoel in het lichaam als uitgangspunt neemt. We zijn niet alleen met taal in staat onszelf uit te drukken, ons hele lichaam weerspiegelt hoe het ons vergaat.

Psychodrama

Psychodrama is een vorm van therapie waarbij problemen worden onderzocht en uitgewerkt in een spel. Situaties uit het verleden, heden of toekomst worden in het heden uitgespeeld onder leiding van een "regisseur" en met hulp van de groep. De voor het drama benodigde rollen worden gespeeld door de medegroepsleden of worden vertegenwoordigd door objecten. Familieopstellingen wordt op deze manier vaak toegepast.

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

In RET spoor je de voor jou kenmerkende foutieve, niet-functionele overtuigingen en gedachtepatronen op, kijk je welke emotionele lading daarmee verbonden is (bijvoorbeeld de angst dat ze je niet aardig vinden of de angst om alleen te zijn) en stel je jezelf de vraag of je overtuigingen waar zijn.

Schrijftherapie

Schrijftherapie doe je vooral alleen, door te schrijven. Het is in essentie boven water krijgen wat je nou precies dwarszit, daarover schrijven, en op dat schrijven en de gevoelens die het oproept reflecteren. Je komt tot inzichten terwijl de pijn en angst waar je zo bang voor was verdwenen of hanteerbaar geworden zijn. Je doet dat schrijven thuis, of op een andere plek waar jou dat zo uitkomt, en stuurt wat je geschreven hebt naar de therapeut die daar dan weer op reageert. Zo ontstaat een dialoog die uitnodigt tot zelfreflectie.

Systeemtherapie en systemisch werken

In systeemtherapie en systemisch werken ga je ervan uit dat een mens niet alleen op de wereld is en dus altijd onderdeel uitmaakt van een of meerdere systemen. Een tweede veronderstelling is dat problemen niet zomaar, zonder reden ontstaan (ze hebben een functie) en mensen met problemen houden die in stand door vast te blijven zitten in het systeem wat ziekmakend is. Door in dat ziekmakende systeem, in de interactie in dat systeem, zaken te veranderen, kunnen de ziekmakende relaties veranderen in meer gezonde. Systeemtherapie en systemisch werken worden veel gebruikt in relatie- en gezinstherapie. Systemisch werk is dan die vorm waarbij aandacht is voor de interactie in het hier en nu, tussen therapeut en cliënt; systeemtherapie is wat dat betreft terughoudender. Transactionele Analyse Transactionele Analyse (TA) is een psychotherapie die vooral gericht is op praktisch gerichte persoonlijke groei en verandering, en daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt neemt. Het omvat ook een theorie over hoe mensen psychisch in elkaar zitten en hoe psychische problemen ontstaan.

Transpersoonlijke therapie en counseling

Problemen worden in de transpersoonlijke therapie gezien als uitingen die de mogelijkheden tot heelwording in zich dragen en als het ware uitnodigen er een diepere ervaring van te maken. Geen gehoor geven aan wat je problemen je te vertellen hebben, betekent verdoven en/of verhevigen, hetzij verleggen ervan. Door de pijn die eraan ten grondslag ligt bewust te ervaren kan eenieder inzicht verwerven in de zin van het leven. Een inzicht dat verder reikt dan het strikt persoonlijke. Problemen komen dan in een heel ander licht te staan. Er is nogal wat moed voor nodig om als mens je pijn onder ogen te zien. In plaats steeds van anderen te willen krijgen, ga je gaandeweg verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Zo kom je, vooral in het begin, de persoonlijke problematiek (biografisch materiaal) tegen die je in de loop van je leven hebt opgebouwd.

Voice Dialogue

Een methode waarbij je stem geeft aan de verschillende, eventueel conflicterende opvattingen en gedragingen die je kunt hebben. Het leert je scherper te kijken naar hoe jij met problemen omgaat en in bepaalde situaties reageert. Voice Dialogue sluit nauw aan bij het denken aan een mens als een samenstel van delen.

.