Algemeen (Home) Producten Kies een Coach Methode side by side Referenties Contact Links
Wat zijn onze producten en diensten
Coaching
Counseling
carriere advies
Re=integratie
Right placement
Mentoring
Training

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Methode zakelijke trainingen

Proces Trainingen

Stap 1: Verkenning 

OriŽnterende bijeenkomst

Als eerste stap vertelt u over de visie, waarden, strategie en doelstellingen van uw bedrijf. Zo krijgen wij een beeld van de richting die u met uw organisatie op wilt en wat voor u belangrijk is.

Briefing leidinggevenden

Onze experts voeren gesprekken met de leidinggevenden van uw organisatie om inzicht te krijgen in de kwesties die nu in de weg staan bij het realiseren van de visie. Zo ontstaat er een inzicht in de rol die de betrokken leidinggevenden kunnen spelen bij de oplossing. 

Gesprekken over prestatieverbetering

Tijdens gesprekken met andere sleutelfiguren worden hun standpunten geÔnventariseerd met betrekking tot de sterke punten en probleemgebieden van het bedrijf en hun eigen wensen en doelen. Daarnaast wordt ook nog op andere wijze informatie verzameld, zoals via gesprekken, rondleidingen, bedrijfsinformatie, klantvergaderingen en enquÍtes. 

Stap 2: Ontwerp 

De oplossing ontwerpen en samen verandering teweegbrengen

De onderzoeksgegevens worden geanalyseerd en besproken met een selecte groep managers. Deze bijeenkomsten zullen een consensus opleveren, waarbij de gegevens worden omgezet in actiepunten en onderdelen van een plan. Er wordt een uniek projectplan opgezet voor uw organisatie met de nadruk op de praktische toepassing van de actiepunten en onderdelen die met het managementteam zijn overeengekomen. 

Kengetallen vaststellen 

In een bijeenkomst van het managementteam met onze experts wordt vastgesteld welke kentallen gebruikt zullen worden om het succes van het verbeterplan te toetsen. Deze kentallen zullen tijdens de evaluatiefase worden gebruikt om het uiteindelijk behaalde resultaat te verifiŽren en te bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Stap 3: Uitvoering 

Leadership Execution Meeting

Nu er een goed projectplan is, moet dit plan door een team worden omgezet in resultaten. Het managementteam bepaalt de stappen die nodig zijn om de doelen uit het projectplan te bereiken. Tijdens teambesprekingen stellen de leidinggevenden vast wat hun sterke punten en expertisegebieden zijn. De leidinggevende kwaliteiten worden aangescherpt. Rollen en verantwoordelijkheden worden vastgesteld en verdeeld en implementatieschema’s worden opgesteld. 

Kick off Meetings 

Tijdens de kick off meeting presenteren het managementteam en de coaches het plan aan een selecte groep kernmedewerkers. De rollen van de medewerkers worden duidelijk toegelicht en vastgelegd. 

Interne coaches opleiden

Binnen de organisatie worden medewerkers geselecteerd die opgeleid worden tot coaches voor hun collega’s. Deze coaches zullen samen met hun collega’s werken aan het bereiken van de bedrijfsdoelen. De geselecteerde medewerkers leren hoe ze een succesvol coach kunnen zijn en worden getraind in het proces van continue verbetering van prestaties. 

Gedrag en coaching

Uw coaches en trainers van Side by Side Training & Partners nemen het voortouw wanneer de deelnemers processen, teams en vaardigheden voor continue verbetering gaan ontwikkelen die allemaal gericht zijn op het bereiken van de doelen uit het projectplan. Vaardigheden worden ontwikkeld en verbeterd door middel van klassikale training en coachingsessies tussen de trainingen door. Zo nodig krijgen de deelnemers achteraf nog follow-up coaching en - training 

Stap 4: Evaluatie 

Project Team Check Ins

Op vooraf vastgestelde tijdstippen binnen een periode van 45 dagen komt het projectteam samen met het managementteam om verslag uit te brengen over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Ook wordt besproken hoe het beste kan worden gewaarborgd dat de projectdoelen worden gehaald en overtroffen binnen de gestelde tijd.

Follow-up

Na 45 dagen moeten alle deelnemers een follow-up-rapport inleveren. Hiermee wordt toezicht gehouden op de voortgang in het project. De voortgang en resultaten van alle initiatieven worden gemeten. Alle groei en verbeteringen die voortkomen uit de oplossing, worden vastgelegd, terwijl de voorbereidingen voor de volgende stap beginnen.

Strategisch overleg managementteam

De projectleiders overleggen over de voortgang. Ze verifiŽren behaalde resultaten en overleggen over verdere stappen. Als vervolgstappen nodig zijn, zal het team besluiten welke maatregelen moeten worden genomen en welke acties nodig zijn; uiteraard gebaseerd op de visie en de waarden van de organisatie.

Stap 5: Vervolg

Teamactie

Alle deelnemers die betrokken zijn bij de implementatie van de oplossing, blijven hierop geconcentreerd en de verbeterteams worden in stand gehouden. Deze teams worden geleid door uw interne coaches met de steun van het managementteam. Consultants van Side by Side Training & Partners blijven betrokken bij het trainingsprogramma en houden briefings en coachingsessies bij gepaste gelegenheden.

Extra coaching

Indien extra coaching nodig is voor bepaalde deelnemers, zijn daarvoor experts van Side by Side Training & Partners beschikbaar. 


zakelijke trainingen

 

 

.